Fri retur i 30 dagar
visa detaljer
Fri frakt vid köp över 1199 kr
visa detaljer

Sekretesspolicy och cookies

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

 1. VAD ÄR DET FÖR TYP AV DOKUMENT?
 2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
 3. HUR TAR VI HAND OM DINA PERSONUPPGIFTER?
 4. FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH PÅ VILKA LAGLIGA GRUNDER BEHANDLAR VI DINA PESRONUPPGIFTER?
 1. KONTO I WEBBUTIKEN OCH I APPEN
 2. ATT LÄGGA EN BESTÄLLNING
 3. REKLAMATIONSFORMULÄR
 4. KONTAKTFORMULÄR
 5. NYHETSBREV
 6. SIDOR I SOCIALA MEDIER
 7. NOTIS OM EN VARAS TILLGÄNGLIGHET
 8. ATT ANORDNA TÄVLINGAR
 9. ATT UNDERSÖKA KUNDNÖJDHET
 10. ESIZE.ME
 1. GER DU OSS TILLGÅNG TILL DIN TELEFON M.FL. NÄR DU ANVÄNDER VÅR APP?
 2. VEM KAN VARA EN MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER?
 3. ÖVERFÖRS DATA ÄVEN TILL TREDJE LÄNDER (UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA HANDELSOMRÅDET EU/EES)?
 4. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
 5. SKICKAS DET DIREKT MARKNADSFÖRING T.EX. TILL DIN E-POSTADRESS?
 6. DATASKYDD
 7. VILKA BOLAG INGÅR I GRUPPEN  MODIVO S.A.?
 8. LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
 9. KAN DENNA POLICY ÄNDRAS OCH HUR DU FÅR VETA DET
 10. NÄR BÖRJAR DENNA POLICY GÄLLA?

 

 

Syftet med Webbsidans och Appens Sekretesspolicy (som vidare benämns som ”Policy”) förd av e-skor.se är informativt, vilket innebär att Policyn inte medför några skyldigheter gentemot Webbutikens och Appens Kunder.

 

      I.        VAD ÄR DET FÖR TYP AV DOKUMENT?

Bolaget MODIVO S.A. behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den föreliggande policyn över cookies och liknande teknik inom Webbplatsen och Appen (som vidare benämns „Policyn”) är en informativ text. Det innebär att den inte är en samling av dina skyldigheter (det är inga villkor). Policyns syfte är att tydligt presentera hur Webbplatsen och Appen fungerar vad gäller cookies och liknande teknik samt hur de fungerar och används.

 

    II.         VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Personuppgiftsansvarig med avseende på följande uppgifter:

a)    personuppgifter som samlas in via cookies eller liknande teknik på Webbutiken och Appen eller via andra kommunikatörer för kommunikation med Kunder;

b)    personuppgifter som samlas in via kundens aktivitet på Webbutiken och Appen

är bolaget MODIVO S.A. med säte i Zielona Góra (huvudkontor, besöks- och utdelningsadress:   ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen), företaget är registrerat i Skatteverket med nummer 502079-5422, i polska företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra, 8-e Näringslivsavdelning, under KRS-nummer 0000541722, momsregistreringsnummer: (PL) 929-13-53-356 och organisationsnummer: 970569861 samt producentansvarsnummer i BDO-register: 000031285. Startkapital: 2 008 001 PLN, inbetalt i sin helhet (som vidare kallas för Personuppgiftsansvarig).

Du kan kontakta den Personuppgiftsansvarige via e-postadressen info@eskor.se eller via telefon: 08 8 52500510 (pris enligt teleoperatörs prislista).

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-postadressen iod@modivo.com.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av bolag som ingår i Gruppen (som specificerad i punkt 12 nedanför) i marknadsföringssyfte eller för statistiska och analytiska ändamål separat som enskilda personuppgiftsadministratörer pga. den gemensamma policyn för marknadsföring och utveckling inom vår Grupp. Läs punkt 11 nedan.

 

   III.        HUR TAR VI HAND OM DINA PERSONUPPGIFTER?

Den Personuppgiftsansvarige lägger stor vikt vid att Kunders personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lag. Kunders personuppgifter behandlas i enlighet med i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679/EG av den 27 april 2016 (vidare kallad för ”GDPR”) om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och andra gällande lagar kring personuppgifter.

Personuppgifter (”Personuppgifter”) innebär information om en fysisk person som är identifierad eller kan identifieras. All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ är personuppgifter. En fysisk person som kan identifieras är någon som kan om de kan knytas till en enskild person direkt eller indirekt, särskilt genom dennes personuppgifter eller data som t.ex. namn och efternamn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, IP-nummer eller en eller flera särskilda faktorer som definierar en persons identitet i avseende på fysisk, fysiologisk, genetisk, psykisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet av en fysisk person.

Därutöver skyddar den Personuppgiftsansvarige inte bara Webbutikens (Webbplatsens) besökare eller Appens användare utan också Kunder som har uppgivit sina Personuppgifter för den Personuppgiftsansvarige genom att använda andra kommunikationskanaler, som t.ex.:

a)    webbplatsen https://www.facebook.com och alla andra webbplatser som markerade med Facebooks märke (innefattat underdomäner, internationella versioner av webbsidor, widgetar och versioner för mobiler), vilkas användar- och verksamhetsvillkor som i synnerhet finns på https://www.facebook.com/legal/terms, som direkt levereras av Facebook Inc. Eller Facebook Ireland Limited („Webbplatsen Facebook”), däribland via Facebooks app AdLeads vars syfte är direkt marknadsföring av Personuppgiftsansvariges egna tjänster eller produkter. Facebook Services dataskydd och bestämmelser kring behandlingen av data finns tillgängliga bl a på  https://www.facebook.com/policy.php. Personuppgiftsansvarig kan inte påverka Faceboooks regler kring Sekretess och Dataskydd. Villkor för skydd och nyttjande av personuppgifter av Webbplatsen Facebook finns på https://www.facebook.com/policy.php. Den Personuppgiftsansvarige påverkar inte lagliga bestämmelser av Webbplatsen Facebook, däribland gällande Personuppgifter;

b)    appar som möjliggör den Personuppgiftsansvarige att driva marknadsföringskampanjer, däribland tävlingar, inom ramen för Webbplatsen Facebook.

 

   IV.        FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH PÅ VILKA LAGLIGA GRUNDER BEHANDLAR VI DINA PESRONUPPGIFTER?

Din Personuppgiftsansvarig är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas för olika ändamål och på grund av olika lagliga grunder beroende på vilka av Webbutikens och Appens funktioner du använder, särskilt för att ingå och fullgöra ett avtal, för marknadsföringssyften, statistiska analyser, marknadsanalyser, kvalitetshöjning av våra tjänster, fullgörande av rättsliga som åligger den Personuppgiftsansvarige eller identifiering av annonsbedrägeri (ad fraud) Mer information finns nedanför.

 

1.    KONTO I WEBBUTIKEN OCH I APPEN

Din Personuppgiftsansvarig är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Personuppgiftsansvarige behandlar eller kan behandla följande Personliga Uppgifter av Kunder I samband med atts kapa ett Kundkonto och även nyttjande av våra tjänster (särskilt: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress (gata, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, ort och land); folkbokförings-, registrerings-, sätesadress (om den är annorlunda än leveransadressen), bankkontonummer. Vad gäller Kunder som inte är Konsumenter kan Personuppgiftsansvarige även behandla Kundens företagsnamn och organisationsnummer (skatteidentifikationsnummer). Ovanmämnda uppgifter behandlas eller kan behandlas för följande ändamål:

a)    Erbjuda dig gett Kundkonto så att du inte ska behöva varje gång uppge information som begärs i formulären, tillgång till köphistoriken, hantera sina samtycken på Webbplatsen osv, nyttjande av andra tjänster på Webbplatsen med laglig grund i artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade (du) är part när du skapar ett Kundkonto och samtycker till Webbutikens Allmänna villkor;

b)    Den Personuppgiftsansvarige eller dess partner (enheter som listas i punkt 11 av Cookie-policyn) eller de samarbetande sk. tredje parts marknadsföring, analys och statistik, t.ex. att visa reklam och erbjudanden (rabatter), också anpassad till dina intressen baserat på profilering (på ett förenklat sätt analyserar vi din aktivitet t.ex. din köphistorik och ditt beteende på Webbplatsen) som möjliggör en bättre anpassning till inte bara vissa kundsegment utan även till dina preferenser). Vårt agerande påverkar dock inte avsevärt dina köpbeslut. Den lagliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen;

c)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Personuppgiftsansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Personuppgiftsansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Personuppgiftsansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Det är frivilligt för en Kund att uppge sina Personliga Uppgifter. Det är dock är nödvändigt för att registrera ett Kundkonto på Webbplatsen.

Personuppgifter sparas i regel under den period som du använder ditt Kundkonto (men raderas efter tre år från kunden senaste aktivitet i Webbutiken för att öka skyddet). När det gäller marknadsaktiviteter lagras dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke eller så länge det är nödvändigt för den Personuppgiftsansvarige att fastslå, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk under deras preskriptionstid eller för andra ändamål som är nödvändigt för att fullgöra våra berättigade intressen. I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

 

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policy.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför EES  (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policy.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policy.

 

2.    ATT LÄGGA EN BESTÄLLNING

Din Personuppgiftsansvarig är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter som du uppger i samband med att lägga en beställning och även andra som samlas in i samband med din aktivitet i Webbutiken och nyttjande av våra tjänster (tjänster (särskilt: namn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress (gatuadress, lägenhetsnummer, postnummer, ort och land); folkbokförings-, registrerings-, sätesadress (om den är annorlunda än leveransadressen), bankkontonummer. Vad gäller Kunder som inte är Konsumenter därutöver skatteindentifikationsnummer (momsregistreringsnummer) och företagsnamn kan också komma att behandlas för följande ändamål:

a)    att handlägga din beställning och fullgöra ett avtal – särskilt att bekräfta din beställning och reservera en vara (om det finns en sådan funktion och du har valt den), eller skicka beställningen till dig eller ett ombud, samt i fall vi behöver kontakta dig avseende beställningen. Den lagliga grunden är artikel 6 .1 b i dataskyddsförordningen (GDPR), dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig om funktionen reservation är tillgänglig och du har reserverat en vara;

b)    den Personuppgiftsansvariges eller dess partner (enheter som listas i punkt 11 av Cookie-policyn) eller de samarbetande sk. tredje parts marknadsföring, analys och statistik, t.ex. att visa reklam och erbjudanden (rabatter), också anpassad till dina intressen baserat på profilering (på ett förenklat sätt analyserar vi din aktivitet t.ex. din köphistorik och ditt beteende på Webbplatsen) som möjliggör en bättre anpassning till inte bara vissa kundsegment utan även till dina preferenser). Vårt agerande påverkar dock inte avsevärt dina köpbeslut. Den lagliga grunden är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen;

c)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Personuppgiftsansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Personuppgiftsansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Personuppgiftsansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.
Det är frivilligt för en Kund att uppge sina Personliga Uppgifter. Det är dock är nödvändigt för att registrera ett Kundkonto på Webbplatsen.

d)    att utfärda och lagra fakturor och räkenskapsinformation samt handlägga reklamationsärenden och returer inom den tidsfrist och form som bestäms av gällande lag med laglig grund i artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (GDPR), dvs. en nödvändig behandling för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige;

Att uppge sina Personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att lägga en beställning.

För att fullgöra din Beställning behandlar vi dina Personuppgifter under den tid vi fullför ett avtal och också under den som krävs av gällande lag (t.ex. för räkenskapsunderlag och momsredovisning), när det gäller marknadsföringsändamål tills du återkallar ditt samtycke om inte en längre tid för att försvåra oss mot eventuella anspråk, under preskriptionstiden enligt gällande lag eller i fall andra ändamål för att fullgöra våra berättigade intressen. I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

3.    REKLAMATIONSFORMULÄR

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter som du uppger i samband med att lägga en beställning och även andra som samlas in i samband med ett reklamationsärende (Reklamationsformulär) och samlats in via en eventuell vidare kommunikation behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    Handläggning av ditt reklamationsärende, att föra räkenskapsböckerna och transaktioner till följd av en godkänd reklamation – den lagliga grunden är artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (GDPR), dvs. en nödvändig behandling för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige;

b)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Vi behandlar dina uppgifter under hela reklamationsärendet, om inte annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis Bokföringslagen eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse) och för att hålla bokföringsböcker för de behandlade reklamationerna (den rättsliga grunden utgör personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för  personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

4.    KONTAKTFORMULÄR

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter som du uppger i samband med att lägga en beställning och även andra som samlas in via ett kontaktformulär och samlats in via en eventuell vidare kommunikation behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    Kontakt och kommunikation med dig för att besvara din fråga berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra den Personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

b)    att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås beroende på innehåll i kommunikationen – den lagliga grunden: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen (GDPR), dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingå;

c)    den Personuppgiftsansvarige eller dess partners (som listas i punkt 11 av Cookie Policyn) eller en annan tredje part som vi samarbetar med: marknadsföring, analyser eller statistik beroende på innehåll i ditt meddelande – den lagliga grunden är: artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intresse.

Att uppge sina Personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att kontakta oss.

Vi behandlar dina uppgifter under hela kommunikationsförloppet för att kunna besvara din fråga och med avseende på marknadsföring tills du återkallar ditt samtycke, om inte annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis Bokföringslagen eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse) och för att hålla bokföringsböcker för de behandlade reklamationerna (den rättsliga grunden utgör personuppgiftsansvariges rättsliga förpliktelse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för  personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig och svara på ditt meddelande. Den rättsliga grunden för att kommunicera med dig är Berättigat Intresse (intresseavvägning). Beroende på innehållet i ditt meddelande kan den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter också vara
- intresseavvägning av den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part, när det gäller bolaget MODIVO S.A.s eller dess samarbetande enheters egen marknadsföring eller
- samtycke när det gäller åtgärder som tagits upp på din begäran innan du sluter ett eventuellt avtal.

Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag som vi samarbetar med.
Vi kommer att behandla dina uppgifter som regel tills ärendet med dig har avslutats, när det gäller marknadsföring tills du har återkallat ditt samtycke, såtillvida vi inte är skyldiga enligt lag att spara dina personuppgifter, exempelvis enligt Bokföringslagen.


Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Du har alltid rätt att:

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära och få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig.

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex.
om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in;
om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen) om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning);
om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;
Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att vi får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot vår behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om våra eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida vi inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare: Datainspektionen).

5.    NYHETSBREV

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter som du uppger i samband med att anmäla dig till vårt nyhetsbrev behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    att fullgöra ett avtal om Nyhetsbrev – den rättliga grunden: artikel 6 punkt 1 bokstav b i dataskyddsförordningen (GDPR), dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (om tjänsten Nyhetsbrev) i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingå; för att kunna skicka attraktiv reklam och erbjudanden (rabatter) till dig via mail eller sms, mms, push-notiser eller meddelanden via kommunikatörer som direkt är kopplade till ditt telefonnummer och har en liknande användningsområde för dig t.ex. do t.ex. Messenger eller WhatsApp. Du kan naturligtvis alltid säga upp Nyhetsbrevet.

b)    den Personuppgiftsansvariges eller dess partner (enheter som listas i punkt 11 av Cookie-policyn) eller de samarbetande sk. tredje parts marknadsföring, analys och statistik, t.ex. att visa reklam och erbjudanden (rabatter), också anpassad till dina intressen baserat på profilering (på ett förenklat sätt analyserar vi din aktivitet t.ex. din köphistorik och ditt beteende på Webbplatsen) som möjliggör en bättre anpassning till inte bara vissa kundsegment utan även till dina preferenser). Vårt agerande påverkar dock inte avsevärt dina köpbeslut. Den lagliga grunden är artikel 6 punkt 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen;

c)     att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6 punkt 1 bokstav f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Att uppge sina Personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att kunna få vårt Nyhetsbrev.

Vi behandlar dina uppgifter under den tid som ett avtal om tjänster Nyhetsbrev gäller för att kunna fullgöra det, tills säger upp det gör en invändning mot behandlingen,  och för under den tid som annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för att föra räkenskapsböckerna för bokföring, eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

6.    SIDOR I SOCIALA MEDIER

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter som du uppger i samband med ett besök på våra sidor i sociala medier, bl.a. kommentarer, gillanden, IP-nummer behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    marknadsföring, analys och statistik för att möjliggöra din aktivitet på sidan, för att driva vår sida genom att visa för dig information om våra projekt och annat och i samband med att vi marknadsför olika händelser, tjänster och varor (däribland våra partners dvs. bolag som listas i punkt 11 av föreliggande Policy) eller andra sk. tredje part som vi samarbetar med – den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f.

b)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Det frivilligt att uppge sina Personuppgifter men nödvändigt för att till fullo kunna nyttja funktioner på våra sidor o sociala medier.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

7.    NOTIS OM EN VARAS TILLGÄNGLIGHET

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Dina Personuppgifter som du uppger i samband med ett besök på våra sidor i sociala medier, bl.a. kommentarer, gillanden, IP-nummer behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    att skicka en notis om en varas tillgänglighet – den rättsliga grunden är: artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen (GDPR), dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal om att informera dig om att en vara är tillgänglig;

b)    den Personuppgiftsansvariges eller dess partners ((däribland våra partners som vi samarbetar med dvs. bolag som listas i punkt 11 av föreliggande Policy) marknadsföring, analys och statistik eller andra sk. tredje part som vi samarbetar med – den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f;

c)     att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Det frivilligt att uppge sina Personuppgifter men nödvändigt för att du ska kunna meddelas om en varas tillgänglighet.

Vi behandlar dina uppgifter under den tid som är nödvändigt för att informera dig om en varas tillgänglighet (som kan variera beroende på vilken vara du väljer), och för marknadsföringsändamål tills säger upp det gör en invändning mot behandlingen,  och för under den tid som annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för att föra räkenskapsböckerna för bokföring, eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

8.    ATT ANORDNA TÄVLINGAR

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Om du bestämmer dig att delta i en tävling som vi arrangerar behandlas dina Personuppgifter eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    att genomföra och fullfölja en tävling, ta fram vinnare och del ut vinster – den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen GDPR, dvs. den Personuppgiftsansvarige berättigade intresse;

b)    att fullgöra rättsliga skyldigheter som åvilar den Personuppgiftsansvarige, särskilt såtillvida vi är skyldiga enligt lag att spara dina personuppgifter, exempelvis enligt Bokföringslagen – den lagliga grunden är: artikel 6.1 c) i dataskyddsförordningen GDPR, dvs. behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige;

c)    den Personuppgiftsansvariges eller Gruppens bolag eller deras partner (enheter som listas i punkt 11 av Cookie-policyn) eller de samarbetande sk. tredje parts marknadsföring, analys och statistik, t.ex. att visa reklam och erbjudanden (rabatter), också anpassad till dina intressen baserat på profilering (på ett förenklat sätt analyserar vi din aktivitet t.ex. din köphistorik och ditt beteende på Webbplatsen) som möjliggör en bättre anpassning till inte bara vissa kundsegment utan även till dina preferenser). Vårt agerande påverkar dock inte avsevärt dina köpbeslut. Den lagliga grunden är artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen;

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas för ovannämnda ändamål som marknadsföring analys och statistik också av andra bolag inom Gruppen med avseende på den gemensamma policyn för marknadsföring och utveckling som vår Grupp antagit. I så fall agerar enskilda bolag inom Gruppen som separata Personuppgiftsansvariga (läs punkt 11 nedanför).

d)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Det frivilligt att uppge sina Personuppgifter men nödvändigt för att delta i en tävling.

tillgänglighet.

Vi behandlar dina uppgifter under den tid som är nödvändigt för att informera dig om en varas tillgänglighet (som kan variera beroende på vilken vara du väljer), och för marknadsföringsändamål tills säger upp det gör en invändning mot behandlingen,  och för under den tid som annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för att föra räkenskapsböckerna för bokföring, eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

9.    ATT UNDERSÖKA KUNDNÖJDHET

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Personuppgifter som du uppger för oss i avseende på att undersöka hur nöjd du är med våra tjänster behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    kundnöjdhetsundersökningar (t.ex. via en enkät), förbättring av Webbutiken eller Appen och förbättring av tjänster som – den rättsliga grunden: artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen;

b)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Det frivilligt att uppge sina Personuppgifter men om du inte uppger dem deltagande i en undersökning av kundnöjdhet. Om du uppger dina Personuppgifter gör det möjligt för att oss få veta vad du tycker om vår Webbutik och Appen och en förbättring av dessa.

Vi behandlar dina uppgifter under den tid som är nödvändigt för att genomföra en undersökning av kundnöjdhet och bearbeta och implementera lösningar som förbättrar Webbutiken, Appen och tjänster och under den tid som annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för att föra räkenskapsböckerna för bokföring, eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

10.  ESIZE.ME

Den Personuppgiftsansvarige är det bolag som listas i punkt 2 av föreliggande Policyn.

Personuppgifter som du uppger för oss i avseende på att nyttja tjänsten esize.me behandlas eller kan komma att behandlas för följande ändamål:

a)    automatisk anpassning av skor genomförd av våra tekniska system för att fastställa vilka skor blir optimalt anpassade till dina behov och föreslå dig ett köpbeslut (du får tillgång till offerter med hänsyn till din fots storlek och form samt till nya funktioner i Webbutiken och Appen. Samtidigt kan du fortfarande ta del av hela offerten som tillhandahålls i Webbutiken – den rättsliga grunden: artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås. Ett sådant avtal ingås om du lägger en beställning eller avtal om reservation ingås (om den här funktionen är tillgänglig och du väljer den;

b)    den Personuppgiftsansvariges eller dess partner (enheter som listas i punkt 11 av Cookie-policyn) eller de samarbetande sk. tredje parts marknadsföring, analys och statistik, t.ex. att visa reklam och erbjudanden (rabatter), också anpassad till dina intressen baserat på profilering (på ett förenklat sätt analyserar vi din aktivitet t.ex. din köphistorik och ditt beteende på Webbplatsen) som möjliggör en bättre anpassning till inte bara vissa kundsegment utan även till dina preferenser). Vårt agerande påverkar dock inte avsevärt dina köpbeslut. Den lagliga grunden är artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen;

c)    för att tillverka en personaliserad inläggsula i fall du lägger en sådan beställning och förutsatt att en sådan funktion är tillgänglig den rättsliga grunden: artikel 6.1 b) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändigför att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås – för att kunna tillverka en sådan sula;

d)    att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges rättsliga anspråk som kan uppstå inom ramen för din relations med den Ansvarige eller för andra ändamål som är nödvändiga för att fullgöra den Ansvariges eller tredje parts lagligt berättigade med laglig grund i artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR) dvs. behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen.

Det frivilligt att uppge sina Personuppgifter men om du inte uppger dem kan det bli omöjligt för dig att ta del av ytterligare tjänster som underlättar val av en bra passform. Om du uppger dina Personuppgifter blir det möjligt att hitta skor som på bästa möjliga sätt motsvarar dina behov.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du nyttjar tjänster som tjänar till att underlätta ditt val av skor som väl anpassats till dig, om inte annan lagstiftning förpliktigar oss att spara dina uppgifter under en längre tid, exempelvis för att föra räkenskapsböckerna för bokföring, eller vi behandlar också dina uppgifter för ändamål som är relaterade till eventuella tvister mellan dig och den Personuppgiftsansvarige (den rättsliga grunden för deras behandling utgör i detta fall den s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse), eller för eventuella andra ändamål med avseende vårt berättigade intresse (den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling utgör i detta fall en s.k. intresseavvägning, i detta fall den personuppgiftsansvariges intresse). I varje enskilt fall är det den längre lagringsperioden av Personuppgifter som bestämmer. Om du bestämmer dig för att beställa en specialtillverkad personaliserad inläggssula behandlas dina uppgifter i det här ändamålet endast fram tills vi fullgör den här begäran. Naturligtvis kan den här perioden komma att bli längre med avseende på förpliktelser pgv. fällande lag eller i fall för behandlar dem i avseende på eventuella framtida tvister eller anspråk.

Information om eventuella mottagare av Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 6 av föreliggande Policyn.

Information om eventuell överföring av dina Personuppgifter till tredje länder dvs. utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet beskrivs detaljerat i punkt 7 av föreliggande Policyn.

Dina rättigheter med avseende på behandling av dina Personuppgifter beskrivs detaljerat i punkt 8 av föreliggande Policyn.

 

    V.        GER DU OSS TILLGÅNG TILL DIN TELEFON M.FL. NÄR DU ANVÄNDER VÅR APP?

Den Personuppgiftsansvarige kan få tillgång till, däribland med ditt samtycke, följande tjänster i Kundens mobil för att aktivera Appens funktioner som går ut på att skanna och spara Produkters streckkoder, skanna in fötter, presentera Produkter i Webbutiken baserat på foton på Produkter som du valt och laddat upp, spara uppgifter som gör att Appen kan fungera i offlineläge, söka stationära butiker eller utlämningsställen baserat på geolokalisering:

a)         kamera;

b)         minne;

c).        geolokalisering.

 

   VI.        VEM KAN VARA EN MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER?

En katalog över mottagare av personuppgifter som en Personuppgiftsansvarig behandlar beror varje gång på vilka tjänster en Kund nyttjar.

En katalog över mottagare av personuppgifter beror också på en Kunds samtycken eller gällande lag samt preciserar till följd av en Kunds agerande i Webbutiken eller Appen.

I en begränsad omfattning kan också personuppgifter komma att behandlas av den Personuppgiftsansvariges partner, särskilt bolag som hjälper till med smidig teknisk drift av den Personuppgiftsansvariges Webbutik, App, däribland sköta kommunikation med våra Kunder (t.ex. stödjer oss med att skicka e-post och vad gäller marknadsföring också marknadsföringskampanjer), leverantörer av webbhotell- och telekomtjänster, transportörer eller tredje parter som fullgör transporttjänster av Beställningar, enheter som förmedlar elektroniska betaltjänster eller kortbetalningar i Webbutiken, enheter som erbjuder att ingå ett avtal om ett konsumentlån, företag som underhåller vår mjukvara, stödjer den Personuppgiftsasvarige i marknadsföringskampanjer, så väl som konsultbolag och bolag som tillhandahåller rättslig rådgivning.

En Kunds Personuppgifter kan även komma att överföras enligt de ovannämnda principer till bolag inom Gruppen MODIVO S.A. som listas i punkt 12 av föreliggande Policy.

Den Personuppgiftsansvarig nyttjar framförallt en tredje parts tjänster inom ramen för sin marknadsföring (reklam) för Webbutiken och Appen nyttjar cookies eller liknande teknik. En sluten katalog av dessa bolag finns i punkt 11 av Cookies Policy.

 

 VII.        ÖVERFÖRS DATA ÄVEN TILL TREDJE LÄNDER (UTANFÖR EUROPEISKA EKONOMISKA HANDELSOMRÅDET EU/EES)?

Inom ramen för nyttjandet av verktyg som stödjer den Personuppgiftsansvariges löpande verksamhet, bl.d. Google, kan en Kunds Personuppgifter komma att överföras utanför EU/EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där en enhet som samarbetar med dem underhåller verktyg som behandlar Personuppgifter i samarbete med den Personuppgiftsansvarige.

Den Personuppgiftsansvarige vidtar särskilda skyddsåtgärder, såsom tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats eller företag som upprätthåller samma skyddsnivå som GDPRs inom EU/EES. I fall data överförs utanför EU/EES i vidtar vi särskilda skyddsåtgärder för att se till att våra partner upprätthåller en lämplig skyddsnivå genom att vidta extra säkerhetsåtgärder för dataskydd.

Du kan få en kopia av dina data som överförs till länder utanför EES genom att kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter finns i punkt 2 av Policyn.

 

VIII.        VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du en rad rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Du har alltid rätt att till följande:

a)    Rätt till tillgång

b)    Du har rätt att begära och få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig.

c)    Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter

d)    Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet md behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

e)    Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

f)     Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in; om behandlingen grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och därefter rätt till radering av uppgifterna (förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen); om du invänder mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre (du har dock alltid rätt till radering av personuppgifter som används för direkt marknadsföring med stöd av en intresseavvägning); om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller de måste raderas p.g.a. rättslig förpliktelse;

Rätten till radering gäller dock inte i vissa fall, t.ex. om behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. om du inte anser att personuppgifterna är korrekta så att vi får tid att kontrollera detta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att vi raderar uppgifterna, om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för rättsliga anspråk eller om du invänder mot vår behandling med stöd av en intresseavvägning i väntan på kontroll av om våra eller tredje parts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi får inte fortsätta att behandla sådana personuppgifter såvida vi inte kan presentera tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi får dock fortsätta behandlingen för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring som sker med stöd av en intresseavvägning får vi inte längre behandla dina personuppgifter för sådant ändamål. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på "avsluta prenumeration" i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss samt under förutsättning att behandlingen sker automatiserat. När det är tekniskt möjligt ska sådan överföring ske direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss och du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

 

   IX.        SKICKAS DET DIREKT MARKNADSFÖRING T.EX. TILL DIN E-POSTADRESS?

Den Personuppgiftsansvarige har en teknisk möjlighet att kommunicera med en Kund på distans

bla. via sms eller e-post.

 

Direkt marknadsföring avseende den Ansvariges eller bolag som denne samarbetar med (inräknat andra bolag inom Gruppen MODIVO S.A.) kan komma att skickas med en Kunds samtycker för direkt marknadsföring, däribland med ett samtycker för Nyhetsbrevstjänsten.

 

    X.        DATASKYDD

Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter vidtar den Personuppgiftsansvarige lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken och säkerställer att behandlingarna sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (och policyer och rutiner) för hantering av Personuppgifter. Särskilt skyddar den Personuppgiftsansvarige uppgifter mot obehörig åtkomst, behandling i strid med gällande lagstiftning och ändring, förlust, skada eller förstörelse. Att öppet delge information om vilka tekniska och organisatoriska medel tillämpas för att skydda behandlingen kan försvaga deras effektivitet, vilket hotar personuppgiftskyddet.

Den Personuppgiftsansvarige tillgängliggör exempelvis följande tekniska medel för att förebygga och motverka obehörig tillgång och ändring av Personuppgifter som skickas elektroniskt:

a)    skydd mot olaga intrång;

b)    SSL-certifikat på webbplatsen där personuppgifter uppges;

c)    kryptering av data som begärs för att identifiera en person som nyttjar Webbplatsen;

d)    tillgång till ett Kundkonto endast efter att ha uppgivits ett individuellt lösenord och användarnamn.

 

   XI.        VILKA BOLAG INGÅR I GRUPPEN  MODIVO S.A.?

Bolag som ingår i vår koncern („Gruppen”) är följande bolag:

följande bolag ingår  koncernen MODIVO S.A.:

a)    MODIVO S.A. med säte i Zielona Góra;

b)    eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. med säte i Zielona Góra;

c)    eschuhe.de GmbH med säte i Frankfurt an der Oder (Tyskland);

d)    eschuhe.ch GmbH med säte i Zug (Schweiz);

e)    eobuv.cz s.r.o. z med säte i Prag (Tjeckien);

f)     epantofi MODIVO s.r.l. med säte i Bukarest (Rumänien);

g)    Branded Shoes & Bags sp. z o.o. med säte i Zielona Góra.

 

 XII.        LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbutiken kan komma att innehålla länkar till andra webbplatser. Den Personuppgiftsansvarige uppmanar att läsa och bekanta sig med deras allmänna villkor och personuppgiftspolicyer med avseende på de aktuella webbplatserna. Denna Policy gäller endast den Personuppgiftsansvariges agerande.

 

XIII.        KAN DENNA POLICY ÄNDRAS OCH HUR DU FÅR VETA DET

Den Personuppgiftsansvarige kan ändra policyn i framtiden. Vid varje uppdatering av Policyn kommer den Personuppgiftsansvarige att informera om detta på Webbplatsen och i Appen. Efter varje uppdatering kommer den nya versionen av Policyn att publiceras med ett nytt aktuellt datum.

 

XIV.        NÄR BÖRJAR DENNA POLICY GÄLLA?

Denna Policy gäller från och med den 16/02/2022.

 

 

 

 

WEBBUTIKEN ESKOR.SES SEKRETESSPOLICY

 

 1. VAD ÄR DET FÖR DOKUMENT?
 2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?
 3. KAKFILER - COOKIES
 1. VEM GÄLLER COOKIES?
 2. VILKEN TEKNIK ANVÄNDER VI?
 3. VAD ÄR COOKIES?
 4. SAMLAR COOKIES DINA PERSONUPPGIFTER?
 5. VAD ÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR ATT ANVÄNDA COOKIES?
 6. VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL?
 7. KAN DU MOTSÄTTA DIG ANVÄNDANDET AV INFORMATION SOM SAMLAS IN VIA COOKIES?
 8. VILKEN TYP AV COOKIES ANVÄNDER VI OCH ÄR DE FARLIGA?
 9. HUR LÄNGE BEHANDLAR OCH LAGRAR VI INFORMATION SOM SAMLAS IN VIA COOKIES?
 10. COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ WEBBPLATSEN.
 11. TREDJE PARTS KAKOR (THIRD PARTY COOKIES)
 12. HUR TAR MAN BORT/BLOCKERAR COOKIES?
 13. VILKA KONSEKVENSER HAR BORTTAGNING ELLER BLOCKERING AV COOKIES?
 1. KAN DENNA POLICY KOMMA ATT ÄNDRAS OCH HUR FÅR DU VETA OM DET?
 2. NÄR BÖRJAR DENNA POLICY GÄLLA?

 

 

      I.        VAD ÄR DET FÖR DOKUMENT?

Bolaget MODIVO S.A. behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den föreliggande policyn över cookies och liknande teknik inom Webbplatsen och Appen (vidare kallad för „Policyn”) är en informativ text. Det innebär att den inte är en samling av dina skyldigheter (det är inga villkor). Policyns syfte är att tydligt presentera hur Webbplatsen och Appen fungerar vad gäller cookies och liknande teknik samt hur de fungerar och används.

 

    II.        VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Som ”Personuppgiftsansvarig” vidare i dokumentet ska förstås bolaget MODIVO S.A. med säte i Zielona Góra (huvudkontor, besöks- och utdelningsadress: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen), företaget är registrerat i Skatteverket med nummer 502079-5422, i polska företagsregistret inom Nationella Domstolsregistret KRS fört av tingsrätten i Zielona Góra, 8-e Näringslivsavdelning, under KRS-nummer 0000541722, momsregistreringsnummer: (PL) 929-13-53-356 och organisationsnummer: 970569861 samt producentansvarsnummer i BDO-register: 000031285. Startkapital: 2 008 001 PLN, inbetalt i sin helhet; e-postadress: info@eskor.se; Telefon: 08 52500510 (pris enligt teleoperatörs prislista).

Du kan kontakta den Personuppgiftsansvarige via den ovannämnda e-postadressen eller via vårt dataskyddsombud direkt på iod@modivo.com eller via telefon: 08 52500510 (pris enligt teleoperatörs prislista).

I den omfattning som cookies innehåller dina personuppgifter blir den Ansvarige samtidigt den Personuppgiftsansvarige. Regler kring hantering och behandling av personuppgifter finns i vår Sektretesspolicy. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud via ovannämnda kontaktuppgifter eller direkt på iod@modivo.com.

 

   III.        KAKFILER - COOKIES

1.    VEM GÄLLER COOKIES?

Den Personuppgiftsansvarige nyttjarcookies eller liknande inom ramen för Webbutiken (Webbplatsen) och Appen. Varje användare av Webbplatsen, också Appen, har en möjlighet att välja omfattningen cookiesanvändande och ge ett lämpligt samtycke, oavsett om denne är dess Kund (”Besökare”).

Beroende på omfattningen av användningen av cookie kan information om en Besökare samlas via dem. Det kan t.ex. vara information om hur man nyttjar Webbutiken, en Besökares intresse eller vilken reklam visas. Beroende på omfattningen i vilken vi använder cookies kan vi samla in information om Besökaren, t.ex. hur denne nyttjar Webbutiken, vilken reklam visas och Besökarens intresse.

 

2.    VILKEN TEKNIK ANVÄNDER VI?

I Webbutiken används teknik som lagar och har tillgång till information på datorn eller en annan enhet som är kopplad till internet (särskilt när det används cookies eller liknande lösningar) för att användningen ska vara så smidig som möjligt, för statistiska ändamål, för att identifiera vissa annonsbedrägeri (ad fraud) och för att anpassa för Besökarens intresse reklaminnehåll som den Personuppgiftsansvarige visar, samt tredje part (som listas i punkt 11 av Policyn) dvs. tredje parter som vi dvs. bolag från MODIVO S.A. s koncern samarbetar med.

Beroende på de för närvarande implementerade och tillgängliggjorda tekniska möjligheter kan Besökaren bestämma omfattning i vilken cookies används (t.ex. cookies i marknadsföringssyfte) och ge ett lämpligt godkännande. I fall det inte är möjligt att bestämma omfattningen av användningen av cookies direkt på vår hemsida är det Besökarens egen webbläsares inställningar som gäller.

I fall den Personuppgiftsansvarige använder teknik som liknar cookies ska föreliggande föreskrifter tillämpas även gällande dessa tekniker.

 

3.    VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som skickas från servern och sparas på Besökarens enhet (vanligtvis på datorns eller mobilens hårddisk). Där sparas information som Webbutiken kan komma att behöva för att anpassa sig till det sätt som en Besökare använder sidan på och för att samla in statistiska data gällande Webbplatsen och Appen (t.ex. vilka sidor som besökt, vilka element laddas ner) samt uppgifter om internetleverantörens namn eller land som en Besökare kommer från.  Teknik som samlar in och får tillgång till en Besökarens identifikationsnummer gör att Appen kan fungera offline och att en icke-inloggad Besökares preferenser kan sparas. Appen sparar en Besökares aktuella identifikationsnummer tills denne loggar in via den till Appen, eller tills denne byter Appens webbplats till en webbplats som fungerar i ett annat land eller tills man avinstallerar Appen.

 

4.   SAMLAR COOKIES DINA PERSONUPPGIFTER?

När en Besökare nyttjar Webbutiken eller Appen kan denne välja i vilken omfattning denne samtycker till användningen av cookies. Beroende på vilken omfattning Besökaren samtycker till samlar, cookies in olika typer av information som i regel inte är personuppgifter (tillåter inte identifieringen av Besökaren).

Viss information kan dock beroende på innehåll och användningssätt kopplas till en viss person. En viss typ av aktivitet kan kopplas till en särskild Besökare t.ex. genom att koppla ihop dem med data som uppgivits vid registrering av ett Kundkonto i Webbutiken – och därför kan de utgöra personuppgifter. Det gäller i synnerhet cookies vars användande Besökaren har samtyckt till när denne nyttjade Webbplatsen (t.ex. marknadsförings cookies som hjälper att bättre anpassa Webbplatsen till våra Kunders behov.

Vad gäller information som samlas in via cookies, som kan kopplas till en särskild person är den här Policyn gällande, i synnerhet vad gäller den givne personen, mottagare av data och deras överföring till tredje land (utanför EU/EES - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Information om regler kring cookies-användande, däribland val av omfattning av deras användande och uttryck av ett lämpligt samtycker är också gjort tillgänglig i informationsklausulens text som visas framförallt vid första besök på Webbplatsen (Webbutiken). Det är en s.k. cookies-bannern.

 

5.    VAD ÄR DEN LAGLIGA GRUNDEN FÖR ATT ANVÄNDA COOKIES?

Insamling och lagring av information som samlats in via cookies, med undantag för fall då det är nödvändigt för Webbutikens eller Appens korrekta fungerande och verkställande av deras grundläggande funktioner (att tillhandahålla dig en tjänst via internet i den omfattning som omnämns i svensk lag och är möjligt endast efter att Besökaren har givit sitt samtycke. Beroende på aktuella och implementerade lösningar och tekniska möjligheter är valet av cookies omfattning och ett eventuellt samtycke till dessa framförallt möjligt vid ett första besök i Webbutiken (på Webbplatsen) direkt via cookies-banner som visas i en synlig och lättillgänglig plats.

I sådant fall kan en Besökare från tid till annan ändra den valda omfattningen av användandet av cookies-tekniken i Inställningar på vår Webbplats (men vissa delar av Webbutiken kan då inte fungera korrekt). Standardmässigt kan användandet av olika sorters cookies webbläsare (vi beskriver det mer detaljerat längre ner i dokumentet). Ett eventuellt återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten av den databehandling som ägt rum innan det återkallades.

I den omfattning som cookies innehåller dina personuppgifter blir den rättsliga grunden för deras behandling är den rättsliga grunden för användandet den Ansvariges eller en tredje parts berättigade intresse (artikel 6.1 f) i dataskyddsförordningen (GDPR)  som är

 • identifiering av annonsbedrägeri (ad fraud),
 • behov av att se till att den Ansvariges innehåll har så hög kvalitet som möjligt genom att anpassa det till Besökares behov
 • marknadsföring – däribland direkt marknadsföring – av den Ansvariges samt partner (enheter som den Ansvarige samarbetar med som listas i punkt. 11 av Policyn) eller andra sk. tredje parter som vi samarbetar med. Dock i sådant fall deltar dessa inte i behandlingen av personuppgifter. Å andra sidan är den rättsliga grunden för deras marknadsföring i den omfattning som dessa enheter kan ha direkt tillgång till dessa data är den rättsliga grunden för behandlingen enheternas berättigade intresse som realiseras av dem eller ett frivilligt samtycke som givits av en Besökare. I den omfattning som funktioner och personuppgifter som samlats in via cookies är nödvändiga för att på ett korrekt sätt erbjuda tjänster inom Webbutiken eller Appen för en Besökare kan den rättsliga grunden också tolkas i kontexten av behovet att fullgöra ett avtal som du ingår när du bestämmer dig att nyttja Webbplatsen (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen RODO).

 

Det kan ibland komma att hända att cookies möjliggör kommunikation med dig i marknadsföringssyften som vi skriver om ovan, exempelvis i form av push-notiser via webbläsaren. I sådant fall är den rättsliga grunden för behandlingen ett ytterligare frivilligt samtycke som du från tid till annan kan återkalla. Återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten av den databehandling som ägt rum innan det återkallades.

 

6.    VAD ANVÄNDER VI COOKIES TILL?

Cookies används framförallt för att se till att Webbplatsen, Webbbutiken och Appen fungerar på ett korrekt sätt och för att kunna verkställa deras nyckelfunktioner.

Oavsett det som nämns ovan kan cookies underlätta användandet av Webbutiken och Appen för en Besökare i den mån som denne samtycker, exempelvis genom att spara och minnas uppgifter som en gång redan uppgivits så att de inte varje gång behöver upprepas. Cookies kan också se till att innehållet och därmed reklam anpassas till en Besökares preferenser.

Cookies kan också tjäna till att öka säkerheten på Webbplatsen genom att hjälpa till med att bekämpa annonsbedrägeri (ad fraud), förbättra användarupplevelse och personalisera innehållet på Webbutiken och Appen, bl.a. presentera innehållet via webbläsarens push-notiser, skapa, visa och verkställa reklam, offerter eller kampanjer (rabatter) som tillägnas en enskild Besökare. Exempelvis anpassas det till dennes intressen och lokalisering samtidigt som syftet med dessa ageranden är inte att de ska ha rättsverkan mot en Besökare och inte Heller att väsentligt påverka dennes beslut.

Beroende på den om en Besökares valda omfattning av samtycke till cookies är det möjligt för den Ansvarige att genom cookies användande på Webbplatsen och i Appen bekanta sig med dennes preferenser, exempelvis genom att analysera hur ofta denne besöker Webbplatsen. En analys av Besökares beteende på internet hjälper att bättre förstå deras vanor och förväntningar och anpassa sig därefter. Tack vare detta är det möjligt att visa för Besökaren innehåll som anpassats till dennes behov och intressen, exempelvis en reklam som grundar sig i att denne under senare tid tittar endast efter skor från kategorin ”lågskor” och förbereda bättre kampanjer och offerter. Reklaminnehåll kan också anpassas till Besökarens enhetens lokalisering förutsatt att omfattningen av cookies och det valda samtycket godkänner detta.

Baserat på cookies kan den Ansvarige också nyttja en teknik som möjliggör att nå med Reklaminnehåll för Besökare som tidigare besökt Webbutiken eller Appen medan de använde andra webbplatser.

 

7.    KAN DU MOTSÄTTA DIG ANVÄNDANDET AV INFORMATION SOM SAMLAS IN VIA COOKIES?

En Besökare kan motsätta sig den Ansvariges agerande som grundar sig på persondata som samlats in via cookies i för ovannämnda ändamål i den omfattning som är den Ansvariges berättigade intresse (vi specificerar sådana fall nedan i texten):

Därutöver kan en Besökare från tid till annan ändra omfattningen av cookies-användandet och återkalla ett tidigare givet samtycke. Återkallat samtycke påverkar dock inte lagligheten av den databehandling som ägt rum innan det återkallades och kommunikationen som vi mottagit andra samtycken till t.ex. webb-notiser.

I fall du undrar något kan du kontakta den Ansvarige. Kontaktuppgifter finns i punkt 1 av Policyn.

 

8.    VILKEN TYP AV COOKIES ANVÄNDER VI OCH ÄR DE FARLIGA?

Cookies, kakfiler som vi använder är inte skadliga. De är varken skadliga för en Besökare eller för dennes dator eller annan enhet som denne använder för att surfa på Webbplatsen.

Vi använder två typer av cookies: kortvariga sessions-cookies och varaktiga cookies. De förstnämnda är temporära filer som stannar på en användares webbsida tills denne loggar ut eller webbläsaren stängs ner. De permanenta cookie-filerna lagras på kundens utrustning under den tid som anges i filen, eller tills användaren raderar dem manuellt. De cookies vi använder är främst avsedda för att underlätta användningen av vår webbplats, t ex genom att de "minns" de uppgifter som en gång tillhandahållits, så att användaren inte behöver ange dem varje gång.

Vi använder också cookies som låter dig anpassa innehållet som presenteras på Internet till dina preferenser (t.ex. annonser och foton). Cookies som används av webbplatsens operatörs partner omfattas av deras egen sekretesspolicy.

 

9.    HUR LÄNGE BEHANDLAR OCH LAGRAR VI INFORMATION SOM SAMLAS IN VIA COOKIES?

Cookies kan lagras under olika långa perioder beroende på den rättsliga grunden för deras behandling och syfte med. Behandling i fall av webb-notiser behandlas dem i regel tills du återkallar ditt samtycke till den här formen av kontakt med oss, dvs. tills du drar tillbaka ditt godkännande.

Personuppgifter som tillhör en Besökare som inte är Webbutikens (dvs. som i synnerhet inte lagt någon beställning, inte har reserverat någon vara och inte har  något Kundkonto) och inte heller som samlats in via cookies lagrar tills man inkommer med invändande. Den Ansvarige kan radera personuppgifter om de under tre år inte använts för marknadsföring eller annat berättigat intresse som t.ex. statistisk analys om inte lagen förbinder den Ansvarige till en längre behandling av personuppgifter.

En del av personuppgifter kan komma att lagras längre i synnerhet för att fastslå, göra gällande eller försvara den Ansvariges eller tredje parts rättsliga anspråk under den tid som en eventuell fordran gäller innan den preskriberas enligt gällande lag. I varje fall är det den längre behandlingstiden som bestämmer lagringstiden av personuppgifter.

Mer information om behandling av personuppgifter finns i vår Sekretesspolicy.

 

10.  COOKIES SOM ANVÄNDS PÅ WEBBPLATSEN.

SORT

BESKRIVNING

HUR LÄNGE ANVÄNDS DEM

PAGECACHE_ENV

De är nödvändiga för sidans funktioner ska visas korrekt. De möjliggör en lämplig reaktion på en Kunds handlingar

1 dag

frontend

Lagrar webbutikbesökarens sessions-id.

1 dag

snowmessage

Behövs för att visa meddelanden i butiken.
Kakan innehåller det datum då det inkommit ett meddelande till användaren i systemet. Efter inställning av kakan frågar användarens webbläsare butiken om innehållet i meddelandena och visar de för användaren.
Kakan raderas när man laddat ner meddelandena.

Tills man stänger ner webbläsaren

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Behövs för att kontrollera om besökarens data i webbläsaren behöver uppdateras. Den här kakan lagrar datumet för generering av webbplatsens detaljer som lagras av besökarens webbläsare (t ex kundvagn, länkar relaterade till kontotjänst).

Tills man stänger ner webbläsaren

store

Möjliggör att aktivera lämplig version av Webbutiken.

Tills man stänger ner webbläsaren

cookies_accepted

Skapas när man läst meddelandet om användningen av cookies på webbplatsen. Behövs för att dölja meddelandet för de besökare som redan läst det.

365 dagar

userCountry

Lagrar information om besökarens land som härleds från platsen för IP-adressen.

365 dagar

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

I fältet [landskod] anges den landskod som utlästs från användarens IP-adress. Kakan bestämmer om det visats en popup med förslag att byta butik till en annan som är lämpligare utifrån användarens IP-adress. Förknippad med userCountry.

365 dagar

ygc

Innehåller en kod som identifierar en Besökare i marknadsföringssyfte

365 dagar

 

 

Den ovanstående tabellen uppdateras löpande med avseende på verktyg som den Personuppgiftsansvarige använder. Vi ser till att tabellen ska ta hänsyn till alla cookies som vi för tillfället använder. Alltid är det dock cookies som används för samma ändamål som dem som finns i tabellen. Om du vill vara uppdaterad om alla cookies som vi använder rekommenderar vi att regelbundet besöka den här sidan och läsa Policyn.

 

11.  TREDJE PARTS KAKOR (THIRD PARTY COOKIES)

Cookies som används av den Personuppgiftsansvarige tjänar framför allt till att skapa en smidig användarupplevelse för en Besökare på Webbplatsen eller i Appen.

Den Personuppgiftsansvarige samarbetar dock med dock med andra företag som är leverantörer av tjänster som motverkar annonsbedrägerier och i den mån som de erbjuder marknadsföring (reklam). I samband med detta samarbete sparar webbläsaren eller annan programvara installerad på besökarens enhet också kakor från enheter som utför sådan marknadsföringsverksamhet. Kakor som dessa enheter skickar ska säkerställa att besökaren endast får sådana annonser som motsvarar hans/hennes individuella intressen och behov. Enligt den Personuppgiftsansvariges uppfattning är visning av individanpassad reklam mer attraktiv för besökaren än reklam som inte har något samband med hans/hennes behov. Utan cookies skulle detta inte vara möjligt eftersom det är den Personuppgiftsansvariges samarbetspartners som levererar reklaminnehåll till besökarna.

Som en del av sin marknadsföringsverksamhet anlitar den Personuppgiftsansvarige följande aktörer som använder kakor i nätbutiken:

Enhet

Länkar till information om cookies

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Mer information om cookies hos de ovannämnda enheterna och deras relations gentemot den Personuppgiftsansvatige finns i deras respektive Personuppgiftspolicyer.

 

12.  HUR TAR MAN BORT/BLOCKERAR COOKIES?

En Besökare kan ändra hur webbläsaren eller Appen använder cookies, bl a genom att ändra inställningar, återkalla sina samtycken som hanteras på vår webbplats (som beror på de aktuella tekniska lösningar som den Personuppgoftsansvarige erbjuder) eller blockera eller radera de kakor som kommer från webbutiken (och andra webbplatser) eller ändra webbläsarens eller Appens inställningar för att göra detta.

Hur man bort kakor varierar beroende på vilken webbläsare som används. Information om hur man tar bort kakor brukar finnas i fliken "Hjälp" i en webbläsare. Borttagning av kakor är inte detsamma som när den Personuppgiftsansvarige tar bort personuppgifter som erhållits via kakor.

Exempelvis i Internet Explorer kan cookies modifieras från följande nivå: Verktyg -> Internetalternativ -> Sekretess; i Mozilla Firefox: Verktyg -> Alternativ -> Sekretess; och i Google Chrome: Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> Sekretess -> Innehållsinställningar -> Kakor. Åtkomstvägarna kan variera beroende på vilken webbläsarversion som används.

Detaljerad information om hantering av kakor på mobiltelefon eller annan mobil enhet finns i telefonens/enhetens användarhandbok/bruksanvisning.

Det är också möjligt att blockera tredjepartskakor med samtidigt godkännande av kakor som används av den Personuppgiftsansvarige direkt (alternativet "blockera tredjepartskakor").

 

13.  VILKA KONSEKVENSER HAR BORTTAGNING ELLER BLOCKERING AV COOKIES?

Om du tar bort kakfiler (cookies) som underlättar eller förbättrar användarupplevelsen av Webbutiken (Webbplatsen) kan en begränsning av dessa komma att påverka hur Webbutiken (Webbplatsen) fungerar, exempelvis kan det bli omöjligt att hålla en inloggningssession och i vissa fall kan det även betydligt försvåra användandet av Webbutiken (Webbplatsen).

 

   IV.        KAN DENNA POLICY KOMMA ATT ÄNDRAS OCH HUR FÅR DU VETA OM DET?

Den Personuppgiftsansvarige kan komma att ändra Policyn i framtiden. Varje gång en ändring sker informerar om detta inom ramen för Webbutiken (Webbplatsen). Med varje ändring visas Policyn med ett nytt datum.

 

    V.        NÄR BÖRJAR DENNA POLICY GÄLLA?

Den här versionen av policyn gäller fr. o. m. den 15/02/2022.

 

 

 
Den förra versionen av våra Allmänna villkor finns här:
2022-02-14
2022-01-20
Ändra inställningar Betrodda partners