Fri retur i 30 dagar
visa detaljer
Fri frakt vid köp över 1199 kr
visa detaljer

VILLKOR FÖR NYHETSBREVSTJÄNSTEN

 

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1. Detta dokument (nedan även kallat „villkor”) innehåller detaljerade villkor för tillhandahållande av tjänsten "nyhetsbrev" av företaget MODIVO S.A. med huvudkontor i Zielona Góra, adress: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen (som också är leveransadress), registrerat i företagsregistret som upprätthålls av distriktsdomstolen i Zielona Góra, ekonomisk avdelning 8, under nummer KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861, med aktiekapital på 2 008 001 PLN zloty inbetalt i sin helhet; e-postadress: info@eskor.se, telefonnummer: (+46) 08 525 00510 - standardpris för samtal enligt telefonoperatörens prislista (nedan även kallad „tjänsteleverantör”).
2. Nyhetsbrevstjänsten kan användas av en fysisk person, en juridisk person som agerar via en bemyndigad person eller en organisationsenhet utan juridisk personlighet som enligt lagen har rättskapacitet samt fullständig rättshandlingsförmåga (nedan även kallad „tjänstemottagare”). Om kunden är en fysisk person med begränsad rättshandlingsförmåga, förpliktar han eller hon sig att säkerställa ett lagligt effektivt samtycke från sitt juridiska ombud till ingående av avtalet om tillhandahållande av nyhetsbrevstjänsten (nedan även kallat „avtalet”) samt lämna in sådant samtycke på varje begäran från tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören tar inte ut avgifter för tillhandahållande av nyhetsbrevstjänsten från tjänstemottagarna.
3. Användning av nyhetsbrevstjänsten (inklusive avtalets ingående) kräver att tjänstemottagarens terminalutrustning och IT-system uppfyller följande tekniska minimikrav: (1) dator, bärbar dator, mobiltelefon eller annan multimedieenhet med anslutning till Internet; (2) tillgång till elektronisk post; (3) webbläsare: Mozilla Firefox version 17.0 eller senare, Internet Explorer version 10.0 eller senare, Opera version 12.0 eller senare, Google Chrome version 23.0 eller senare, Safari version 5.0 eller senare; (4) minsta rekommenderade skärmupplösning: 1024x768; (5) cookies och Javascript-stöd aktiverade i webbläsaren; (6) giltig/aktiv e-postadress; (7) tangentbord eller annat pekdon som möjliggör korrekt ifyllande av elektroniska blanketter.

II. VILLKOR FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV NYHETSBREVSTJÄNSTEN
1. Nyhetsbrevstjänsten tillhandahålls på begäran från tjänstemottagaren efter ingående av avtalet. Den omfattar följande:
a. De tjänstemottagare som gett tjänsteleverantören tillgång till sin e-postadress tar emot kommersiell information om tjänsteleverantörens och dennes samarbetspartners produkter och tjänster, särskilt om aktuella erbjudanden, kampanjer, rabatter och marknadsföringsåtgärder, elektroniskt och via uppringningsautomater.
b. De tjänstemottagare som gett tjänsteleverantören tillgång till sina personuppgifter (inklusive för- och efternamn, gatuadress, postnummer, stad, land), särskilt om de beställt via eller skapat ett konto på www.eskor.se (nedan även kallad "webbplats"), tar emot nyhetsbreven per post, inklusive i synnerhet kuponger eller dedikerade kampanjerbjudanden,
c. De tjänstemottagare som tillhandahållit tjänsteleverantören sitt telefonnummer tar emot kommersiell information om tjänsteleverantörens och dennes samarbetspartners produkter och tjänster, särskilt aktuella erbjudanden, kampanjer, rabatter och marknadsföringsåtgärder, per telefon (också via uppringningsautomater).
2. För att aktivera nyhetsbrevstjänsten ska tjänstemottagaren genomföra följande steg:
a. ange sina kontaktuppgifter (minst e-postadress) i lämpligt fält på webbplatsen eller markera lämplig kryssruta för att få kommersiell information via önskad kanal.
b. acceptera de här villkoren genom att klicka på aktiveringslänken som tjänsteleverantören sänt till tjänstemottagarens angivna e-postadress (vid denna tidpunkt startar nyhetsbrevstjänsten). Länken är aktiv i 7 dagar från det datum då den skickades av Tjänsteleverantören. Om villkoren inte accepteras inom denna period måste registreringsprocessen för nyhetsbrevstjänsten genomföras på nytt.
2a. Om Kunden inte accepterar Villkoren i enlighet med avsnitt II, punkt 2b. inom 5 dagar från det att aktiveringslänken skickats, kan en påminnelse skickas till Kunden om att acceptera Villkoren.

3. Nyhetsbrevstjänsten aktiveras för att gälla tillsvidare.
4. Mottagaren är särskilt förpliktad till att:
a. ange endast sanna, aktuella och kompletta uppgifter som tjänstemottagaren behöver;
b. uppdatera omedelbart de uppgifter som angetts i samband med avtalets ingående;
c. använda de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören på ett sätt som överensstämmer med gällande rättsliga bestämmelser samt utan att strida mot tredje parts rättigheter, bestämmelser i villkoren eller seder och regler för social samexistens som gäller i detta avseende, i synnerhet att inte leverera olagligt innehåll.

III. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
1. Tjänstemottagarens personuppgifter bearbetas av tjänsteleverantören som personuppgiftsansvarig för att tillhandahålla nyhetsbrevstjänsten.
2. Tillhandahållande av personuppgifterna är frivillig, men nödvändig för att starta nyhetsbrevstjänsten, med förbehåll för punkt 3 nedan.
3. Kundens tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att kunna använda nyhetsbrevstjänsten, med förbehåll för punkt 4. nedan.
4. Tjänsteleverantören ger tjänstemottagarna tillgång till nyhetsbrevstjänsten på ett anonymt sätt när den angivna e-postadressen inte möjliggör identifiering av mottagaren och ingen annan personlig information har angetts.
5. Tjänstemottagaren har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, inklusive att begära kopior på, rättelse av felaktiga uppgifter, begränsa behandlingen eller ta bort personuppgifterna, avaktivera nyhetsbrevet, överföra personuppgifterna t ex till annan personuppgiftsansvarig, lämna in klagomål till myndigheten för personuppgiftsskydd (Datainspektionen).
6. Ytterligare uppgifter om personuppgiftsskydd finns i fliken "Sekretesspolicy" på webbplatsen.

IV. TJÄNSTELEVERANTÖRENS IMMATERIALRÄTT
Exklusiva rättigheter till alla element, inklusive verk - enligt lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter av den 4 februari 1994 (Polsk författningssamling [Dz.U.] nr 24, pos. 83 med senare ändringar) - som tjänsteleverantören eller dennes partners tillhandahåller, i synnerhet upphovsrätter, tillhör tjänsteleverantören eller de enheter som denne ingått lämpliga avtal med. Tjänstemottagaren har rätt att använda det ovannämnda innehållet kostnadsfritt och globalt endast för sitt eget personliga bruk och endast för korrekt användning av nyhetsbrevstjänsten. Att använda det ovannämnda innehållet i annan utsträckning är endast tillåtet efter ett uttryckligt förhandsgodkännande beviljat av en behörig enhet, vilket ska ske skriftligen för att vara giltigt.

V. HANTERING AV KLAGOMÅL
1. Tjänstemottagaren kan lämna in förbehåll i samband med nyhetsbrevstjänster i form av klagomål.
2. Tjänsteleverantörens svar på klagomål ska ske utan oskäligt dröjsmål, senast inom 30 dagar efter datumet för klagomålets inlämnande.
3. Klagomål rörande nyhetsbrevstjänsten kan t ex lämnas in skriftligen till följande adress: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polen.
4. För att påskynda hanteringen av klagomålet vänligen ange ditt för- och efternamn, kontaktinformation för klagomålets inlämnare samt en beskrivning av skälen till klagomålet.
5. Varken tjänsteleverantören eller dennes anställda, behöriga representanter och befullmäktigade agenter ska vara ansvariga gentemot tjänstemottagaren som inte är konsument, dennes underleverantörer, anställda, behöriga representanter och/eller befullmäktigade agenter, för skador, inklusive utebliven vinst, om inte skadan orsakats med avsikt. I varje fall där tjänsteleverantörens, dennes anställdas, auktoriserade representanters och/eller befullmäktigade agenters ansvar ska bedömas i förhållande till en tjänstemottagare som inte är konsument, ska detta ansvar oavsett dess rättsliga grund vara begränsat - både inom ramen för en enstaka fordran och summerade anspråk totalt - till högst 2400 kronor.

VI. UPPSÄGNING AV AVTALET OCH ÄNDRINGAR I VILLKOREN
1. Tjänstemottagaren har möjlighet att när som helst och utan att ange någon anledning, avbeställa nyhetsbrevet genom att klicka på avbeställningslänken som finns i varje e-postmeddelande som skickas till tjänstemottagaren inom ramen för nyhetsbrevstjänsten. Om användaren har samtyckt till nyhetsbrevstjänsten via SMS kan han/hon själv återkalla detta samtycke via alternativen i kontot eller genom att kontakta kundtjänst.
2. Tjänsteleverantören kan när som helst säga upp avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid av viktiga skäl, vilket innebär (sluten katalog):

a. en ändring av de lagbestämmelser som reglerar tjänsteleverantörens tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg och som påverkar de ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som anges i avtalet eller en ändring av tolkningen av ovannämnda lagbestämmelser till följd av domstolsavgöranden, beslut, rekommendationer eller rekommendationer från myndigheter eller organ som är behöriga inom området;

b. en förändring av det sätt på vilket tjänsterna tillhandahålls som uteslutande beror på tekniska eller teknologiska skäl (i synnerhet uppdateringar av de tekniska krav som anges i dessa villkor);
c. ändring av omfattningen eller tillhandahållandet av tjänster som omfattas av dessa villkor, genom att tjänsteleverantören inför nya, ändrar eller drar tillbaka befintliga funktioner eller tjänster som omfattas av dessa villkor.

3. Tjänsteleverantören ska skicka ett uttalande beträffande den omfattning som anges i stycke 2 ovan dvs i fall Tjänsteleverantören säger upp avtal med tjänstemottagaren till tjänstemottagarens e-postadress som angetts vid registrering för nyhetsbrevet.
4. Tjänsteleverantören kan säga upp avtalet med iakttagande av sju dagars uppsägningstid, tills vidare neka tjänstemottagaren rätten till nyhetsbrevs tjänsten eller helt/delvis begränsa denne tillgång till innehållet som avses i punkt IV ovan av viktiga skäl, dvs vid väsentlig överträdelse av de här villkoren där tjänstemottagaren bryter mot bestämmelserna i punkt . Stycke 4 bokstav c, d i villkoren.
5. Villkoren utgör avtalsvillkor enligt art. 384 § 1 i civillagen av den 23 april 1964 (Polsk författningssamling [Dz. U.] nr 16, punkt 93, med senare ändringar).
6. Tjänsteleverantören kan ändra dessa föreskrifter i händelse av att minst ett av följande viktiga skäl uppstår (uttömmande lista):
a. ändring av lagstiftning som styr tillhandahållande av tjänsteleverantörens elektroniska tjänster, vilket påverkar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som anges i avtalet, eller förändring i tolkningen av sådan lagstiftning till följd av domstolsutslag, beslut, rekommendationer eller riktlinjer utfärdade av behöriga myndigheter eller organ;
b. förändring av villkor för tillhandahållande av tjänster uteslutande på grund av tekniska eller teknologiska skäl (i synnerhet uppdatering av de tekniska krav som anges i dessa villkor).
c. förändring av tjänster med avseende på omfattning eller tillhandahållande, som omfattas av dessa villkor, genom införande av nya, modifiering eller avaktivering av befintliga funktioner eller tjänster som omfattas av dessa villkor.
7. Om viktiga ändringar görs i villkor ska tjänsteleverantören tillhandahålla deras kodifierade version genom att publicera den på webbplatsen och skicka den via e-post till tjänstemottagarens e-postadress som angetts vid registrering för nyhetsbrevet.
8. Ändrade villkor träder i kraft efter 14 dagar från den dag då informationen om ändringen skickats. Tjänstemottagaren har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från den dag då ändringen meddelas.

VII. SLUTBESTÄMMELSER
1. Villkoren är även tillgängliga på webbplatsen https://eskor.se/b/villkor_newsletter och gäller fr o m den 2023-09-22.
2. Avtalsspråket är svenska.
3. Väsentliga bestämmelser i avtalet sparas, arkiveras och delas via e-utskick till den e-postadress som tjänstemottagaren angett vid registrering för nyhetsbrevet.
4. Den lag som är tillämplig för avtalet är Republiken Polens lag och behöriga domstolar är Republiken Polens allmänna domstolar, om inte annat föreskrivs i de obligatoriskt gällande lagbestämmelserna.

Den förra versionen av våra Allmänna villkor finns här:

2023-09-21

2022-01-20